Используем белые методы раскрутки сайта Черкассы.
 
У даному розділі
ми розмістили матеріали,
що допоможуть вчителям фізики
при підготовці до уроків
Шановні колеги
у даному розділі ми розмістили
декілька видів поточного оцінювання
учнів на кожний урок
В даному розділі
ми представимо вашій увазі
різні методичні надбання.
 
 
»  7 клас
 
 

7 клас

(1 година на тиждень, усього 35 годин)


Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

І. Починаємо вивчати фізику (8 год)

Фізика як природнича наука. Фізичні тіла і фізичні явища. Механічні, теплові, електричні, магнітні та оптичні явища в природі та техніці.

Методи дослідження фізичних явищ.   Спостереження та експеримент. Вимірювання та вимірювальні прилади. Фізичні величини та їх одиниці.

Зв’язок фізики з повсякденним життям, технікою і виробничими технологіями.

Творці фізичної науки. Внесок українських учених у розвиток фізики.

Навколишній світ, в якому ми живемо. Мікро-, макро- і мегасвіти. Простір і час. Послідовність, тривалість і періодичність подій. Одиниці часу. Виміри простору. Довжина та одиниці довжини. Площа та одиниці площі. Об’єм та одиниці об’єму.

Взаємодія тіл. Земне тяжіння. Електризація тіл. Взаємодія заряджених тіл. Взаємодія магнітів. Сила взаємодії. Енергія.

Лабораторні  роботи

 1. Фізичний кабінет та його обладнання. Правила безпеки у фізич­ному кабінеті
 2. Визначення ціни поділки шкали вимірювального приладу
 3. Вимірювання часу (метроном, секундомір, годинник)
 4. Вимірювання лінійних розмірів тіл та площі поверхні
 5. Вимірювання об’єму твердих тіл, рідин і газів

Демонстрації

*      Приклади фізичних явищ: механічних, теплових, електричних, світлових тощо.

*      Приклади застосування фізичних явищ у техніці на моделях двигуна внутрішнього згоряння, турбіни, гідрав­лічного преса, блоків, електронагрівальних приладів.

За результатами вивчення розділу учень:

називає імена видатних вітчизняних і зарубіжних фізиків, одиниці довжини, часу, площі поверхні, об’єму, види енергії; наводить приклади фізичних явищ і процесів, руху і взаємодії, перетворення енергії, застосування фізичних знань у житті людини; розрізняє фізичне тіло і речовину, значення фізичної величини та її одиниці; формулює правила безпеки у фізичному кабінеті; записує значення фізичних величин, використовуючи приставки СІ (мікро, мілі, санти, деци, кіло, мега) для утворення кратних і частинних одиниць.

може обґрунтувати історичний характер розвитку фізичного знання; характеризувати структурні рівні фізичного світу (мікро-. макро-, мегасвіт), основні методи фізичних досліджень та основні етапи пізнавальної діяльності у фізичних дослідженнях, різні прояви взаємодії тіл; пояснити значення фізики в житті людини, сфери застосування фізичного знання, земне тяжіння; порівняти одиниці фізичних величин, що мають приставки СІ;

здатний спостерігати за різними фізичними явищами і процесами, визначати ціну поділки шкали вимірювального приладу, вимірювати довжину, площу поверх­ні, об’єм, час, користуватися метрономом, секундоміром, лінійкою, мензуркою; дотримується правил безпеки у фізичному кабінеті.

 

II. Будова речовини (7 год)  

Тіла і речовина. Фізичні властивості тіл у різних агрегатних станах. Тверді тіла: кристалічні та аморфні. Пружність і пластичність твердих тіл. Маса тіла та одиниці маси. Вимірювання маси тіл. Густина речовини та одиниці її вимірювання.

Будова речовини. Атоми і молекули. Будова атома. Рух і взаємодія атомів і молекул. Залежність швидкості руху атомів і молекул від температури тіла. Дифузія. 

Лабораторні роботи

 1. Вимірювання маси тіл
 2. Визначення густини твердих тіл і рідин
 3. Дослідження явища дифузії в рідинах і газах

Демонстрації

1. Стисливість газів.

2. Розширення тіл під час нагрівання.

3. Розчинення фарби у воді.

4. Дифузія газів, рідин.

5. Модель хаотичного руху молекул.

6. Зчеплення свинцевих циліндрів,

7. Об'єм і форма твердого тіла і рідини.

8. Властивість газу займати увесь наданий йому об'єм.

9. Фотографії молекулярних кристалів.

10.Моделі молекул води, водню, кисню.

За результатами вивчення розділу учень:

називає агрегатні стани речовини, одиниці маси тіла, густини речовини; наводить приклади кристалічних і аморфних тіл, прояву дифузії в газах і рідинах; розрізняє фізичні тіла і речовини; формулює основні положення атомно-молеку­лярного вчення про будову речовини, означення густини речовини, записує її формулу;

може описати особливості руху атомів і молекул речовини в різних агрегатних станах, прояви пружності і пластичності тіл, ядерну модель атома; обґрунтувати залежність швидкості руху атомів і молекул від температури; характеризувати ознаки тіл у різних агрегатних станах, явище дифузії; пояснити атомно-молекулярну будову речовини в різних агрегатних станах, дослідні факти, що підтверджують рух і взаємодію мікрочастинок речовини; порівняти фізичні властивості тіл у різних агрегатних станах;

здатний спостерігати явище дифузії в газах і рідинах; вимірювати масу тіла, густину речовини; користуватися терезами, робити висновки про залежність плину явища дифузії від температури; дотримується правил зважування тіл на терезах;

може розв’язувати задачі,  застосовуючи формулу густини.  

III. Світлові явища (15 год)  

Оптичні явища в природі. Джерела і приймачі світла. Світловий промінь. Прямолінійне поширення світла. Сонячне і місячне затемнення.

Дисперсія світла. Спектральний склад світла. Кольори.

Відбивання світла. Закони відбивання. Плоске дзеркало.

Проходження світла в різних оптичних середовищах. Заломлення світла на межі двох середовищ. Лін­зи. Оптична сила і фокусна відстань лінзи. Побудова зображень, що дає тонка лінза.

Фотометрія. Сила світла і освітленість.

Око як оптична система. Вади зору. Окуляри. Оптичні прилади.

Лабораторні роботи

 1. Утворення кольорової гами світла шляхом накладання променів різного кольору
 2. Вивчення законів відбивання світла за допомогою плоского дзер­кала
 3. Визначення фокусної відстані тонкої лінзи
 4. Складання найпростішого оптичного приладу

Демонстрації

 1. Прямолінійне поширення світла.
 2. Відбивання світла.
 3. Закони відбивання світла.
 4. Зображення в плоскому дзеркалі.
 5. Заломлення світла.
 6. Хід променів у лінзах.
 7. Утворення зображень за допомогою лінзи.
 8. Модель ока.
 9. Будова та дія фотоапарата і проекційного апарата.
 10. Інерція зору.
 11. Спостереження руху тіл під час стробоскопічного освітлення.

 

За результатами вивчення розділу учень:

називає основні оптичні явища природи, вади зору, одиниці оптичної сили лінзи, сили світла, освітленості; наводить приклади джерел і приймачів світла, застосування лінз та оптичних приладів, врахування фотометрії в життєдіяльності людини; розрізняє падаючий, відбитий і заломлений промінь, кут падіння, відбивання і заломлення світла, фокусну відстань і оптичну силу лінзи; формулює закони відбивання та заломлення світла, означення поняття світлового променя; записує формули тонкої лінзи, сили світла, освітленості;

може описати проходження світла в різних оптичних середовищах, хід променів при дзеркальному відбиванні світла, класифікувати види джерел світла, лінзи на збиральні і розсіювальні; характеризувати кольорову гаму світла,  око як оптичну систему, способи корекції короткозорості та далекозорості; пояснити утворення тіні та півтіні, причини сонячних і місячних затемнень, дисперсію світла, призначення окулярів, лінз, оптичних приладів (телескопів, мікроскопів, проекційних апаратів тощо);

здатний спостерігати прямолінійне поширення світла в однорідному середовищі, відбивання світла, заломлення світла на межі двох середовищ, дисперсію світла, утворення кольорової гами світла шляхом накладання променів різного кольору; вимірювати фокусну відстань та оптичну силу лінзи, користуватися лупою, лінзами; складати найпростіші оптичні прилади;

може розв’язувати задачі , застосовуючи формули лінзи, сили світла, освітленості; будувати хід промінів  у плоскому дзеркалі; зображення, утворені за допомогою лінз.  

Екскурсії (2 год)  

Об’єктами екскурсій можуть бути:

 1. Спостереження фізичних явищ довкілля. Фізичні характеристики природного середовища
 2. Фізика і техніка. Фізичні основи технологій промислового і сільськогосподарського виробництв
 3. Фізика і екологічні проблеми рідного краю. Фізичні методи дослідження природного середовища

 

Резерв (3 год)

Учень називає екологічні проблеми рідного краю і наводить приклади джерел забруднення природного середовища, може застосовувати набуті знання для пояснення практичного використання законів фізики в різних сферах життєдіяльності людини, на вироб­ництві і в техніці, здатний оцінити фізичні характеристики природного середовища, використати фізичні методи очищення природного середовища від забруднення.

 
 
 

Великие тайны планеты

  
 
Логін
Пароль
 
Матеріали, що розміщені на даному сайті є інтелектуальною власністю

МЕТА - Украина. Рейтинг сайтов