Немного фоток и схема Таракановского форта.
 
У даному розділі
ми розмістили матеріали,
що допоможуть вчителям фізики
при підготовці до уроків
Шановні колеги
у даному розділі ми розмістили
декілька видів поточного оцінювання
учнів на кожний урок
В даному розділі
ми представимо вашій увазі
різні методичні надбання.
 
 
»  9 клас
 
 

9 клас

(2 години на тиждень, усього 70 годин)


Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Електромагнітні явища

І. Електричне поле (5 год)

Електризація тіл. Електричний заряд. Два роди електричних зарядів. Дискретність електричного заряду. Електрон. Йон.

Електричне поле. Взаємодія заряджених тіл. Закон Кулона.

Лабораторна робота

 1. Дослідження взаємодії заряджених тіл

Демонстрації

 1. Електризація різних тіл.
 2. Взаємодія наелектризованих тіл.
 3. Два роди електричних зарядів.
 4. Подільність електричного заряду.
 5. Будова і принцип дії електроскопа.
 6. Закон Кулона.

За результатами вивчення розділу учень:

називає два роди електричних зарядів, одиницю електричного заряду, способи виявлення електричного поля; наводить приклади електризації тіл у природі, електростатичної взаємодії, впливу електричного поля на живі організми; розрізняє точковий заряд і заряджене тіло, електричний заряд і електричне поле; формулює означення електричного заряду і електричного поля, закон Кулона; записує формулу сили взаємодії двох точкових зарядів (закон Кулона);

  може описати модель точкового заряду; класифікувати електричні заряди на додатні і від’ємні; характеризувати електрон як мікрочастинку, що є носієм елементарного електричного заряду, йон як структурний елемент речовини; пояснити механізм електризації тіл, принцип дії електроскопа; обґрунтувати дискретність електричного заряду, взаємодію заряджених тіл наявністю електричного поля;

здатний спостерігати електростатичну взаємодію; дотримуватися правил безпеки під час роботи з накопичувачами електричних зарядів високої енергії; користуватися електроскопом;

може розв’язувати задачі, застосовуючи закон Кулона.

ІІ. Електричний струм (35 год)

Електричний струм. Дії електричного струму. Електрична провідність матеріалів: провідники, напівпровідники та діелектрики. Струм в металах.

Електричне коло. Джерела електричного струму. Гальванічні елементи. Акумулятори.

Сила струму. Амперметр. Вимірювання сили струму.

Електрична напруга. Вольтметр. Вимірювання напруги.

Електричний опір. Залежність опору провідника від температури, його довжини і площі поперечного перерізу та матеріалу. Питомий опір провідника. Реостати.

Закон Ома для ділянки електричного кола. З¢єднання провідників. Розрахунки простих електричних кіл.

Робота і потужність електричного струму. Закон Джоуля-Ленца. Електронагрівальні прилади.

Електричний струм в розчинах і розплавах електролітів. Кількість речовини, що виділяється під час електролізу. Застосування електролізу у промисловості та техніці.

Струм у напівпровідниках. Електропровідність напівпровідників. Залежність струму в напівпровідниках від температури. Термістори.

Електричний струм у газах. Самостійний і несамостійний розряд. Застосування струму в газах у побуті, в промисловості, техніці.

Безпека людини під час роботи електричних приладів і пристроїв.

Лабораторні роботи

 1. Вимірювання сили струму за допомогою амперметра.
 2. Вимірювання електричної напруги за допомогою вольтметра.
 3. Вимірювання опору провідника за допомогою амперметра і вольтметра.
 4. Вивчення залежності електричного опору від довжини провідника і площі його поперечного перерізу.
 5. Дослідження електричного кола з послідовним з’єднанням провідників.
 6. Дослідження електричного кола з паралельним з’єднанням провідників.
 7. Вимірювання потужності споживача електричного струму.
 8. Вимірювання ККД установки з електричним нагрівником.
 9. Дослідження явища електролізу.

Демонстрації

 1. Електричний струм і його дії: теплова, магнітна, механічна, світлова, хімічна.
 2. Провідники і діелектрики.
 3. Джерела струму: гальванічні елементи, акумулятори, блок живлення.
 4. Складання електричного кола.
 5. Вимірювання сили струму амперметром.
 6. Вимірювання напруги вольтметром.
 7. Залежність сили струму від напруги на ділянці кола і від опору цієї ділянки.
 8. Вимірювання опору.
 9. Залежність опору провідників від довжини, площі поперечного перерізу і матеріалу.
 10. Будова і принцип дії реостатів і дільників напруги.
 11. Послідовне і паралельне з΄єднання провідників.
 12. Електроліз мідного купоросу або підкисленої води.

За результатами вивчення розділу учень:

називає теплову, магнітну, хімічну дії електричного струму, елементи електричного кола, джерела електричного струму, одиниці сили струму, напруги, електричного опору, електрохімічного еквівалента, параметри струму, безпечні для людського організму; наводить приклади , використання електричного струму в побуті, на виробництві, застосування електролізу у промисловості, термістора в техніці; розрізняє провідники, напівпровідники і діелектрики; формулює означення електричного струму, сили струму, опору провідника, закони Ома для ділянки кола, Джоуля-Ленца, електролізу; записує формули сили струму, напруги, опору для послідовного і паралельного з’єднання провідників, залежність опору провідника від його довжини, площі перерізу та електропровідності матеріалу;

може описати будову і принцип дії амперметра, вольтметра, реостата, механізм електролізу, самостійного і несамостійного розрядів у газах; класифікувати речовини на провідники, напівпровідники та діелектрики; характеризувати умови існування електричного струму, способи зміни сили струму і напруги в електричних колах, електроенергетику та її роль в житті людини і суспільства; пояснити природу струму в металах, напівпровідниках, діелектриках, розчинах і розплавах електролітів, газах; обґрунтувати природу електричного струму в металах, розчинах електролітів, напівпровідниках, газах на основі електронних уявлень, історичний характер розвитку знань про електрику;

  здатний спостерігати явища, викликані електричним струмом у різних середовищах; складати електричні кола і схематично їх зображувати; вимірювати силу струму, напругу, електричний опір, потужність споживача електроенергії; користуватися різними джерелами струму (гальванічні елементи, акумулятори, блок живлення), амперметром, вольтметром, реостатом, дільниками напруги, лічильником електроенергії; дотримуватися правил безпеки та експлуатації під час роботи з електричними приладами; досліджувати параметри електричних кіл при послідовному і паралельному з’єднанні споживачів;

може розв’язувати задачі, застосовуючи формули сили струму, напруги, опору провідника, законів Ома для ділянки кола, Джоуля-Ленца, електролізу; робити розрахунки простих електричних кіл, шукати значення фізичних величин за таблицями.  

ІІІ. Магнітне поле (10 год)


Постійні магніти. Магнітне поле Землі. Взаємодія магнітів. Магнітна дія струму. Дослід Ерстеда.Магнітне поле провідника зі струмом. Магнітне поле котушки зі струмом. Електромагніти.

Дія магнітного поля на провідник зі струмом. Електричні двигуни. Гучномовець. Електровимірювальні прилади.

Електромагнітна індукція. Досліди Фарадея. Гіпотеза Ампера.

Лабораторна робота

 1. Складання найпростішого електромагніту і випробування його дії.

Демонстрації

 1. Виявлення магнітного поля провідника зі струмом.
 2. Розташування магнітних стрілок навколо прямого і колового провідників та котушки зі струмом.
 3. Підсилення магнітного поля котушки зі струмом введеням у неї залізного осердя.
 4. Магнітне поле постійних магнітів.
 5. Магнітне поле Землі.
 6. Рух прямого провідника і рамки зі струмом у магнітному полі.
 7. Модель рамки зі струмом у магнітному полі.
 8. Будова і принцип дії електричного двигуна машинного типу.
 9. Будова і принцип дії гучномовця.

10. Будова і принцип дії електровимірювальних приладів.

За результатами вивчення розділу учень:

називає полюси магнітів, способи виявлення магнітного поля, прилади, які використовують електромагнітну взаємодію; наводить приклади магнітної взаємодії, застосування електромагнітних явищ, впливу магнітного поля на живі організми; формулює правило свердлика, лівої руки;

може описати  дослід Ерстеда, властивості магнітного поля Землі, принцип дії електромагніта, результат дії магнітного поля на провідник зі струмом, дослід Фарадея; характеризувати основні властивості постійних магнітів, магнітне поле провідника зі струмом, колового струму, суть явища електромагнітної індукції; пояснити природу магнітного поля, принцип дії електричного двигуна, електровимірювальних приладів;

здатний спостерігати електромагнітні явища, спектри магнітних полів; складати електромагніт; користуватися електродвигуном постійного струму;

може визначати напрям силових ліній магнітного поля струму, застосовуючи правило свердлика, напрям дії магнітного поля на провідник зі струмом, застосовуючи правило лівої руки.

І V . Атомне ядро. Ядерна енергетика

(12 год)

Атом і атомне  ядро. Дослід Резерфорда. Ядерна модель атома. Радіоактивність. Види радіоактивного випромінювання. Активність радіонуклідів. Ядерна енергетика. Розвиток ядерної енергетики в Україні. Екологічні проблеми ядерної енергетики.

Іонізуюча дія радіоактивного випромінювання. Дозиметри. Природний радіоактивний фон. Вплив радіоактивного випромінювання на живі організми.


Лабораторні роботи

 

12. Вивчення будови побутового дозиметра і проведення дозиметричних вимірювань на місцевості


Демонстрації


1. Модель досліду Резерфорда.

2. Принцип дії лічильника іонізуючих частинок.  

3. Дозиметри.

 

За результатами вивчення розділу учень:

називає складові атомного ядра, види радіоактивного випромінювання, основні характеристики a-, b- та g-випромінювання; рівні радіоактивного фону, допустимі для життєдіяльності людського організму; наводить приклади радіоактивних перетворень атомних ядер; формулює означення радіоактивності, активності радіонукліда; записує формулу дози випромінювання, потужності радіоактивного випромінювання;

може описати дослід Резерфорда, ядерну модель атома, протонно-нейтронну будову ядра атома; класифікувати види радіоактивного випромінювання, принцип дії дозиметра; характеризувати природний радіоактивний фон, його вплив на живі організми; оцінити активність радіонукліду за табличними даними; пояснити іонізуючу дію радіоактивного випромінювання;

здатний проводити дозиметричні вимірювання радіоактивного фону; користуватися дозиметром;

може розв’язувати задачі , застосовуючи формули активності радіонукліда, поглинутої дози випромінювання, потужності радіоактивного випромінювання.

Узагальнюючі заняття (2 год)

Вплив фізики на розвиток світової культури та науково-технічний прогрес. Фізична картина світу. Ядерна енергетика та сучасні проблеми екології.

Демонстрації

Фрагменти відеозаписів науково-популярних телепрограм щодо сучасних наукових і технологічних досягнень в Україні і світі.

Екскурсії (2 год)

 

Резерв (4 год)

Учні  визначають роль фізики як фундаментальної науки сучасного природознавства, наводять приклади застосування фізичних знань у сфері матеріальної і духовної культури; характеризують історичний шлях розвитку фізичної картини світу; оцінюють роль фізичних методів дослідження в інших природничих науках; роблять висновки про визначальний вплив досягнень сучасної фізики на зміст науково-технічної революції; обґрунтовують необхідність цивілізованого ставлення людини до природи та екологічну виваженість використання фізичного знання в суспільному розвитку людства.

 

 
 
 

Великие тайны планеты

  
 
Логін
Пароль
 
Матеріали, що розміщені на даному сайті є інтелектуальною власністю

МЕТА - Украина. Рейтинг сайтов