Купить двери межкомнатные в украине смотрите на www.homeguard.com.ua.
 
У даному розділі
ми розмістили матеріали,
що допоможуть вчителям фізики
при підготовці до уроків
Шановні колеги
у даному розділі ми розмістили
декілька видів поточного оцінювання
учнів на кожний урок
В даному розділі
ми представимо вашій увазі
різні методичні надбання.
 
 
»  10 клас академічний рівень
 
 

10 клас

 

академічний рівень

  (105 год, 3 год на тиждень,  4  год — резервний час)  

 

 

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки

МЕХАНІКА

Вступ (2 год)

Зародження й розвиток фізики як науки. Роль фізичного знання в житті людини і суспільному розвитку. Методи наукового пізнання. Теорія та експеримент. Вимірювання. Похибки вимірювання. (Фізичні величини. Одиниці фізичних величин. Міжнародна система одиниць (СІ).Утворення кратних і частинних одиниць.) *

Математика – мова фізики. Скалярні та векторні величини. (Дії з векторами.) Наближені обчислення. Графіки функцій та правила їхньої побудови.

Учні:

-       знають основні етапи розвитку фізики як науки, основні одиниці СІ, методи обчислення похибок вимірювання, правила побудови графіків;

-     розуміють сутність фізичної моделі;

-       здатні пояснити роль фізичного знання в житті людини й суспільному розвитку;

-       вміють утворювати кратні й частинні  одиниці, виконувати дії з векторами;

-       вміють класифікувати фізичні величини на скалярні та векторні.

Розділ 1. Кінематика (18 год)

Механічний рух та його види. Основна задача механіки та способи її розв’язання в кінематиці. Фізичне тіло й матеріальна точка. Система відліку. (Способи вимірювання довжини і часу.) Відносність механічного руху. Траєкторія руху.

Рівномірний прямолінійний рух. Шлях і переміщення. Швидкість руху. Рівняння рівномірного прямолінійного руху. Закон додавання швидкостей. Графіки  залежності кінематичних величин від часу для рівномірного прямолінійного руху.

Нерівномірний рух. Середня та миттєва швидкість . Рівноприскорений рух. Прискорення. Рівняння рівноприскореного руху. Швидкість і пройдений шлях тіла під час рівноприскореного прямолінійного руху. Графіки  залежності кінематичних величин від часу для рівноприскореного прямолінійного руху.

Вільне падіння тіл. Прискорення вільного падіння. Рівняння руху під час вільного падіння тіл.

Рівномірний рух матеріальної точки по колу. Період і обертова частота. Кутова швидкість. Зв'язок лінійних і кутових величин, що характеризують рух матеріальної точки по колу. Доцентрове прискорення.

Лабораторні роботи
 1. 1.      Визначення прискорення тіла під час рівноприскореного руху.
 1. (Дослідження руху тіла по колу.)

Учні:

-       знають способи вимірювання довжини й часу, закон додавання швидкостей, кінематичні величини, що характеризують механічний рух, зв’язок лінійних і кутових величин, що характеризують рух матеріальної точки по колу;

-       розуміють сутність основної задачі механіки;

-       здатні пояснити відносність механічного руху;

-       вміють записувати рівняння рівномірного прямолінійного та рівноприскореного рухів;

-     вміють класифікувати види механічного руху;

-     володіють експериментальними способами визначення прискорення тіла;

-     здатні будувати графіки рівномірного прямолінійного та рівноприскореного рухів;

-     можуть розв’язувати фізичні задачі на визначення кінематичних величин під час рівномірного, нерівномірного і рівноприскореного рухів, в т.ч. вільного падіння, рівномірного руху  по колу;

-   здатні аналізувати графіки рівномірного прямолінійного та рівноприскореного рухів і визначати за ними параметри руху.

Розділ 2. Динаміка (24 год)

Механічна взаємодія тіл. Сила. Види сил у механіці. Вимірювання сил. Додавання сил.

Закони динаміки. Перший закон Ньютона. Інерціальні системи відліку. Інерція та інертність. Маса та імпульс тіла. Другий закон Ньютона. Третій закон Ньютона. Межі застосування законів Ньютона.

Гравітаційна взаємодія. Закон всесвітнього тяжіння. Гравітаційна стала. Сила тяжіння. Вага й невагомість. Рух тіла, кинутого вертикально вгору. Рух тіла, кинутого горизонтально. Рух тіла, кинутого під кутом до горизонту.

 Штучні супутники Землі. Перша космічна швидкість. Розвиток космонавтики. Внесок український учених у розвиток космонавтики (Ю. Кондратюк, С. Корольов та ін.).

Деформація тіл. Сила пружності. Механічна напруга. Закон Гука.   Модуль Юнга.

Сили тертя. Коефіцієнт тертя ковзання.

Рух тіла під дією кількох сил.

Рівновага тіл. Види рівноваги тіл. Умова рівноваги тіла, що має вісь обертання. Момент сили. Центр тяжіння.

 

Лабораторні роботи

 1. (Вимірювання сил.)
 2. Вимірювання жорсткості пружного тіла.
 3. (Вимірювання коефіцієнта тертя.)
 4. Дослідження рівноваги тіла під дією кількох сил.

 

Учні:

-       знають закони динаміки Ньютона, закон всесвітнього тяжіння, закон Гука, умови рівноваги тіла, що має вісь обертання, етапи розвитку космонавтики;

-       розуміють сутність механічної взаємодії тіл, інерціальної системи відліку, гравітаційної сталої;

-       здатні пояснити межі застосування законів Ньютона;

-       вміють записувати  рівняння руху тіла під дією кількох сил у векторній і скалярній формі;

-     вміють класифікувати види взаємодії, рівноваги тіла;

-     володіють експериментальними способами вимірювання сил, коефіцієнта тертя ковзання, дослідження пружних властивостей тіл, рівноваги тіла під дією кількох сил;

-   здатні розв’язувати задачі динаміки, зокрема на рух тіла, кинутого вертикально вгору, кинутого горизонтально і під кутом до горизонту, під дією кількох сил, рівновагу тіла, що має вісь обертання.

Розділ 3. Закони збереження в механіці (10 год)

Імпульс тіла. Закон збереження імпульсу.   Реактивний рух.

Механічна робота та потужність. Механічна енергія. Кінетична і потенціальна енергія. Взаємні перетворення потенціальної і кінетичної енергії  в механічних процесах. Повна механічна енергія. Закон збереження енергії. Абсолютно пружний удар двох тіл.

Лабораторна робота

7. (Дослідження пружного удару двох тіл.)

 

Учні:

-       знають поняття імпульс тіла, імпульс сили, робота та потужність, закон збереження імпульсу, закон збереження механічної енергії;

-       розуміють сутність перетворення енергії в механічних процесах;

-     здатні пояснити реактивний рух, перетворення енергії в механічних процесах;

-       вміють записувати  рівняння закону збереження імпульсу та енергії під час пружного зіткнення тіл;

-     вміють класифікувати види механічної енергії;

-     володіють експериментальними способами дослідження пружного удару;

-     здатні розв’язувати фізичні задачі на застосування понять імпульс тіла, імпульс сили, робота й потужність, закону збереження імпульсу та закону збереження механічної енергії.

Розділ 4.  Механічні коливання й хвилі (8  год)

Коливальний рух. Умови виникнення коливань. Вільні коливання. Гармонічні коливання. Амплітуда, період і частота коливань. Рівняння гармонічних коливань. Фаза коливань.

Математичний маятник.   Період коливань математичного маятника. Пружинний маятник та період його коливань. Перетворення енергії під час коливань математичного й пружинного маятників.

Вимушені коливання. Резонанс. Енергія коливального руху. (Автоколивання.)

Поширення механічних коливань у пружному середовищі. Поперечні та поздовжні хвилі. Довжина хвилі. Швидкість поширення хвиль.


Лабораторна робота

 1. Виготовлення маятника і визначення періоду його коливань

Учні:

-       знають умови виникнення коливань, величини, що характеризують гармонічні коливання;

-       розуміють сутність гармонічних коливань, вільних і вимушених коливань;

-       здатні пояснити резонанс, поширення механічних коливань у пружному середовищі;

-       вміють записувати  рівняння гармонічних коливань;

-     здатні аналізувати перетворення механічної енергії під час коливань математичного й пружинного маятників;

-     володіють експериментальними способами визначення періоду коливань нитяного маятника і вимірювання за його допомогою прискорення вільного падіння;

-     здатні розв’язувати фізичні задачі на визначення параметрів гармонічних коливань маятників, довжини хвилі.

Розділ 5. Релятивістська механіка (4 год)

Принцип відносності А.Ейнштейна. Основні положення спеціальної теорії відносності (СТВ). Швидкість світла у вакуумі. Відносність одночасності подій. Відносність довжини і часу.

Релятивістський закон додавання швидкостей. Взаємозв'язок маси та енергії.

Учні:

-       знають основні положення спеціальної теорії відносності, релятивістський закон додавання швидкостей, взаємозв’язок маси та енергії;

-       розуміють сутність принципу відносності А.Ейнштейна;

-       здатні пояснити відносність довжини і часу, відносність одночасності подій в рухомій і нерухомій системі відліку;

-     здатні розв’язувати фізичні задачі на релятивістський закон додавання швидкостей, формулу взаємозв’язку маси та енергії.

Узагальнюючі заняття (2 год)  

Сучасні уявлення про простір і час. Взаємозв’язок класичної та релятивістської механіки.

Зв’язок механіки з іншими фізичними теоріями, науками, технікою. Роль механіки в соціально-економічному розвитку суспільства. Внесок українських учених у розвиток механіки.  

За результатами проведення узагальнюючих занять в учнів формуються сучасні уявлення про простір і час, зв’язок класичної та релятивістської фізики. Учні усвідомлюють роль фізичного знання, зокрема з механіки, у суспільному розвитку, науково-технічному прогресі, поглиблюють свої знання про досягнення українських учених у розвитку фізичної науки й техніки.   

 

МОЛЕКУЛЯРНА  ФІЗИКА  І  ТЕРМОДИНАМІКА

 

Розділ 1. Властивості газів, рідин, твердих тіл  (18 год)

Основні положення молекулярно­-кінетичної теорії будови речовини та її дослідні обґрунтування . Маса та розміри атомів і молекул. Кількість речовини. Молярна маса. Стала Авогадро.

Вимірювання швидкості руху молекул. (Дослід О.Штерна.)

Пояснення будови твердих тіл, рідин і газів на основі атомно-молекулярного вчення про будову речовини.

Модель ідеального газу. Газові закони. Тиск газу. Основне рівняння молекулярно-кінетичної теорії ідеального газу.

Рівняння стану ідеального газу. Рівняння Менделєєва-Клапейрона. Ізопроцеси. (Зрідження газів, їх отримання і використання.)

Пароутворення й конденсація. Насичена й ненасичена пара. Кипіння. Вологість повітря. Точка роси. Методи вимірювання вологості повітря.

Властивості рідин. Поверхневий натяг рідини. Змочування. Капілярні явища.

Будова й властивості твердих тіл. Кристалічні й аморфні тіла. Анізотропія кристалів. (Утворення кристалів у природі.) Рідкі кристали та їхні властивості. Застосування рідких кристалів у техніці. Полімери: їх властивості і застосування. (Наноматеріали.)

Лабораторні  роботи  

 1. Дослідження одного з ізопроцесів
 2. Вимірювання відносної вологості повітря

 

Учні:

-       знають основні положення молекулярно-кінетичної теорії будови речовини, ознаки ідеального газу, газові закони;

-       розуміють сутність сталої Авогадро, основного рівняння молекулярно-кінетичної теорії, рівняння стану ідеального газу;

-       здатні пояснити будову і властивості твердих тіл, рідин і газів на основі атомно-молекулярного вчення;

-     здатні будувати й аналізувати графіки ізопроцесів;

-     вміють розрізняти насичену і ненасичену пару, кристалічні й аморфні тіла;

-     володіють експериментальними способами дослідження ізопроцесів, вимірювання вологості повітря;

-     здатні розв’язувати фізичні задачі на розрахунок кількості речовини, застосування рівняння стану ідеального газу, рівняння Менделєєва-Клапейрона, газові закони, поверхневий натяг.

Розділ 2. Основи термодинаміки (8 год)

Теплові явища. Статистичний і термодинамічний підходи до пояснення теплових явищ. Термодинамічна рівновага. Температура. (Способи вимірювання температури.)

Внутрішня енергія тіл. Два способи зміни внутрішньої енергії тіла. Робота й кількість теплоти. Робота термодинамічного процесу. Теплоємність. Перший закон термодинаміки. Адіабатний процес.

Теплові машини. Принцип дії теплових двигунів. (Двигун внутрішнього згоряння. Дизель.) Необоротність теплових процесів. Холодильна машина.

 

Учні:

-       знають способи зміни внутрішньої енергії тіла, перший закон термодинаміки, принцип дії теплових двигунів;

-       розуміють сутність статистичного і термодинамічного підходів до пояснення теплових явищ, термодинамічної рівноваги, адіабатного процесу, необоротності теплових процесів;

-     здатні пояснити природу теплових явищ, фізичний зміст температури, принцип дії  двигунів;

-     здатні розв’язувати фізичні задачі на розрахунок роботи термодинамічного процесу, визначення кількості теплоти за зміною температури, ККД теплової машини, на використання першого закону термодинаміки.  

Узагальнюючі заняття (1 год)

Розвиток теплоенергетики. Екологічні проблеми, пов’язані з використанням теплових машин і двигунів.  

За результатами проведення узагальнюючих занять учні усвідомлюють роль теплоенергетики в економіці та  суспільному житті країни, розуміють екологічні загрози щодо використання теплових машин. 

Фізичний практикум (6 год)

 1. Дослідження прямолінійного рівноприскореного руху
 2. Дослідження вільного падіння тіл
 3. Дослідження руху тіла, кинутого під кутом до горизонту
 4. Вивчення руху тіла по колу
 5. Дослідження пружних властивостей тіл
 6. Визначення гальмівного шляху тіла та коефіцієнта тертя ковзання
 7. Дослідження механічного руху тіл із застосуванням закону збереження енергії
 8. Дослідження нитяного маятника
 9. Вимірювання прискорення вільного падіння
 10. Дослідження коливань тіла на пружині
 11. Вивчення одного з ізопроцесів
 12. Визначення поверхневого натягу рідини.

 

За результатами виконання фізичного практикуму учні оволодівають експериментальними методами дослідження механічних явищ, удосконалюють навички роботи з фізичними приладами, удосконалюють здатність узагальнювати дослідні факти і робити висновки про спостережувані явища і процеси.

 

Резерв (4 год)  

 * Примітка: На розсуд учителя питання програми, що наведено у дужках, можуть бути винесені на оглядове або самостійне опрацювання, домашнє виконання.  

 
 
 

Великие тайны планеты

  
 
Логін
Пароль
 
Матеріали, що розміщені на даному сайті є інтелектуальною власністю

МЕТА - Украина. Рейтинг сайтов