где купить Газоанализаторы купить?
 
У даному розділі
ми розмістили матеріали,
що допоможуть вчителям фізики
при підготовці до уроків
Шановні колеги
у даному розділі ми розмістили
декілька видів поточного оцінювання
учнів на кожний урок
В даному розділі
ми представимо вашій увазі
різні методичні надбання.
 
 
»  11 клас рівень стандарту
 
 

11 клас


рівень стандарту

(70 год , 2 год на тиждень , 4 год резервний час )


К-ть год

 

Зміст навчального матеріалу

 

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

 

ЕЛЕКТРОДИНАМІКА

10

 

Розділ 1. ЕЛЕКТРИЧНЕ ПОЛЕ ТА СТРУМ

Електричне поле. Напруженість і потенціал електричного поля. Речовина в електричному полі. Вплив електричного поля на живі ор ганізми.

Електроємність. Конденсатори та їхнє використання в техніці. Енергія електричного поля.

Електричний струм. Електричне коло. Джерела та споживачі елек­тричного струму. Електрорушійна сила. Закон Ома для повного кола. Робота та потужність електричного струму. Безпека під час роботи з електричними пристроями.

Електричний струм у різних середовищах (металах, рідинах, газах) та його використання.

Електропровідність напівпровідників. Власна й домішкова провід­ності напівпровідників. Напівпровідниковий діод. Застосування напівпровідникових приладів.

 

Лабораторні роботи

1. Визначення ЕРС і внутрішнього опору дже рела струму.

2. Дослідження електричного кола з на півпровідниковим діодом.

 

Демонстрації

1.Електричне поле заряджених кульок.

2.Будова й дія конденсатора постійної та змінної ємності.

3.Енергія зарядженого конденсатора.

4.Залежність сили струму від ЕРС джерела та повного опору кола.

 

Учень (учениця):

називає основні етапи становлення вчення про електрику та магнетизм, його творців, основні елементи електричного кола, носії електричного
заряду в різних середовищах, допустимі норми безпеки життєдіяльності людини під час роботи з електричними пристроями;

наводить приклади практичних застосувань конденсаторів, реостатів, дільників напруги, напівпровідникових приладів та їхнє застосування у побуті й техніці;

розрізняє ЕРС і напругу, види електропровідності напів провідників;

формулює закон Ома для повного кола та записує його формулу;
може описати
механізм електропровідності металів і на пів провідників р - і n -типу, p-n -переходу, обґрунтовувати вплив електричного поля на живі організми; характеризувати напруженість і потенціал електрич­ного поля, електроємність, ЕРС джерела струму як фізичні величини; пояснити принцип дії джерела електричного струму, напівпровід­никового діода; порівняти вольт-амперні характеристики резистора й напівпровідникового діода;

здатний(а) спостерігати прояви електричних явищ у природі, відтво­рення ліній напруженості електричного поля; користуватися амперме­тром, вольтметром, дотримуватися правил роботи з ними; визначати силу струму, напругу й електроємність, оцінити похибки вимірювання; робити висновок про історичний характер фізичного пізнання;

може розв’язувати задачі , застосовуючи формули для визначення напруженості електричного поля, ємності конденсатора, енергії за­рядженого конденсатора, закону Ома для повного кола; представляти результати експерименту з дослідження електричних кіл; система­тизувати знання про електричні поля та закони постійного струму; досліджувати екологічні проблеми регіону, пов’язані з виробництвом, передачею і споживанням електричної енергії.

 

10

Розділ 2. ЕЛЕКТРОМАГНІТНЕ ПОЛЕ

Електрична та магнітна взаємодії. Взаємодія провідників зі стру­мом. Індукція магнітного поля. Потік магнітної індукції. Дія магніт­ного поля на провідник зі струмом. Сила Ампера. Сила Лоренца. Магнітні властивості речовини. Застосування магнітних матеріа­лів. Магнітний запис інформації. Вплив магнітного поля на живі організми.

Електромагнітна індукція. Закон електромагнітної індукції. Індук­тивність. Енергія магнітного поля котушки зі струмом.

Змінний струм. Генератор змінного струму. Трансформатор. Вироб­ництво, передача та використання енергії електричного струму.

 

Лабораторна робота 3. Дослідження явища електромагнітної індукції.

 

Демонстрації

1.Дія магнітного поля на струм.

2.Відхилення електронного пучка магнітним полем.

3.Магнітний запис звуку.

4.Електромагнітна індукція. Правило Ленца.

5.Залежність ЕРС індукції від швидкості зміни магнітного потоку.

6.Залежність ЕРС самоіндукції від швидкості зміни сили струму в колі та індуктивності провідника.

7.Утворення змінного струму у витку під час його обертання в маг­нітному полі.

8.Осцилограми змінного струму.

 

Учень (учениця):

називає основні етапи становлення вчення про магнетизм, його творців, умови виникнення явища електромагнітної індукції;

наводить приклади дії сили Ампера, сили Лоренца, закону електромаг­нітної індукції, дії трансформаторів, магнетиків у природі й техніці;

—  розрізняє електричне і магнітне поля та джерела їх утворення, ЕРС індукції й ЕРС джерела струму;

—  формулює означення сили Ампера й сили Лоренца та правила визна­чення напрямків їхньої дії, закон електромагнітної індукції, правило визначення напрямку індукційного струму й записує формули названих вище законів;

може описати механізми намагнічування речовини, утворення ЕРС індукції; обґрунтовувати вплив магнітного поля на живі ор ганізми ; характеризувати фізичні величини: ЕРС індукції, ін дуктивність, маг­нітну індукцію; пояснити принцип дії та будову генератора змінного струму, підвищувального й понижувального трансформаторів;

здатний(а) спостерігати прояви магнітних явищ у природі; визна­чати напрямки дії сил Ампера й Лоренца та індукційного струму в конкретних прикладах; оцінити історичний характер становлення знань про електрику й магнетизм; робити висновок про соціальну обумовленість розвитку фізичних знань;

може розв’язувати задачі, застосовуючи закон про електромагнітну індукцію; графічно представляти результати визначення напрямків магнітного поля, сил Ампера й Лоренца, індукційного струму; система­тизувати знання про електричне й магнітне поле і їхній взаємозв’язок; досліджувати екологічні проблеми, пов’язані з виробництвом, пере­дачею та застосуванням електричної енергії.

 

15

Розділ 3. КОЛИВАННЯ ТА ХВИЛІ

Коливальний рух. Вільні коливання. Гармонічні коливання. Амп­літуда, період і частота коливань. Рівняння гармонічних коливань. Вимушені коливання. Резонанс.

Математичний маятник. Період коливань математичного маят­ника.

Поширення механічних коливань у пружному середовищі. Попере­чні та поздовжні хвилі. Довжина хвилі.

Коливальний контур. Виникнення електромагнітних коливань у коливальному контурі. Гармонічні електромагнітні коливання. Частота власних коливань контуру. Резонанс.

Утворення й поширення електромагнітних хвиль. Швидкість поширення, довжина й частота електромагнітної хвилі. Шкала електромагніт них хвиль. Властивості електромагнітних хвиль різ­них діапазонів частот. Електромагнітні хвилі в природі й техніці.

 

Лабораторна робота 4. Виготовлення маятника й визначення періоду його коливань.

 

Демонстрації

1.Вільні коливання вантажу на нитці та вантажу на пружині.

2.Вимушені коливання.

3.Резонанс.

4.Коливання тіл як джерел звуку.

5.Роль пружного середовища у передачі звукових коливань.

6.Залежність гучності звуку від амплітуди коливань.

7.Залежність висоти тону від частоти коливань.

8.Відбивання звукових хвиль.

9.Застосування ультразвуку.

 

10.Вільні електромагнітні коливання низької час тоти в коливаль­ному контурі та залежність їхньої частоти від електроємності та індуктивності контуру.

11.Випромінювання й приймання електромаг нітних хвиль.

12.Шкала електромагнітних хвиль.

 

Учень (учениця):

—  називає види механічних коливань і механічних хвиль, вчених, які зробили вагомий внесок у становлення теорії коливань, види електро­магнітних хвиль за їх довжиною (частотою), основні елементи коли­вального контуру й приймача радіохвиль;

—  наводить приклади проявів і застосувань коливальних і хвильових явищ у природі й техніці, застосування електромагнітних хвиль;

розрізняє поперечну й поздовжню хвилі, основні характеристики й влас­тивості електромагнітних хвиль різного діапазону;

—  формулює ознаки гармонічних коливань;

—  записує рівняння гармонічних коливань і формулу періоду коливань у коливальному контурі;

—  може описати основні характеристики коливального й хвильового ру­хів, власні й вільні коливання, коливання маятника, поширення пруж­ної хвилі, перетворення енергії в коливальному контурі на основі закону збереження й перетворення енергії, утворення й поширення електро­магнітних хвиль; обґрунтовувати механічну хвилю як особливий вид руху на прикладі передачі коливань у пружному середовищі, екологічні проблеми, пов’язані з використанням радіотехнічних пристроїв; харак­теризувати суть методу фізичних ідеалізацій на прикладі гармонічних коливань, швидкість поширення, довжину і період електромагнітної хвилі як фізичні величини; порівняти параметри коливань за їхніми рівняннями руху, властивості електромагнітних хвиль залежно від довжини хвилі; представляти електромагнітну хвилю схематично; оцінити внесок вітчизняної науки в розвиток радіотехніки; система­тизувати знання про електромагнетизм як фізичну теорію;

здатний(а) спостерігати коливання маятника, електромагнітні коли­вання, користуючись осцилографом; користуватися радіотехнічними пристроями; визначати період коливань маятника, довжину електро­магнітної хвилі за її частотою; дотримуватися правил проведення спостережень коливальних і хвильових процесів, а також правил без­пеки життєдіяльності під час роботи з радіотехнічними приладами; досліджувати залежність періоду коливань нитяного маятника від довжини його підвісу;

може розв’язувати задачі , застосовуючи основні параметри гармоніч­них коливань, формулу взаємозв’язку довжини, періоду й швидкості поширення хвилі; представляти отримані результати графічно і за допомогою формул.

 

12

Розділ 4. ХВИЛЬОВА І КВАНТОВА ОПТИКА

Розвиток уявлень про природу світла. Джерела й приймачі світла. Поширення світла в різних середовищах. Поглинання й розсіювання світла. Відбивання й заломлення світла. Закони заломлення світла.

Світло як електромагнітна хвиля. Інтерференція й дифракція світлових хвиль. Поляризація й дисперсія світла. Неперервний спектр світла. Спектроскоп.

Квантові властивості світла. Гіпотеза М. Планка. Світлові кванти. Енергія та імпульс фотона. Фотоефект. Рівняння фотоефекту. За­стосування фотоефекту. Люмінесценція. Квантові генератори та їхнє застосування. Корпускулярно-хвильовий дуалізм світла.

 

Лабораторна робота 5. Спостереження інтерференції та дифракції світла.

 

Демонстрації

1.Світловод.

2.Одержання інтерференційних смуг.

3.Дифракція світла від вузької щілини та дифракційної ґратки.

4.Дисперсія світла під час його проходження крізь тригранну призму.

5.Фотоефект на пристрої з цинковою пластинкою.

6.Люмінесценція.

 

Учень (учениця):

називає основні етапи розвитку оптики як науки та прізвища її творців, розмір сталої Планка, значення швидкості поширення світла у вакуумі, повітрі й воді;

наводить приклади застосування оптичних явищ у техніці й вироб­ництві;

розрізняє хвильові й квантові властивості світла; формулює закони заломлення світла, рівняння Ейнштейна для фотоефекту;

може описати корпускулярно-хвильовий дуалізм світла, обґрунто­вуючи його суть та місце в сучасній фізичній картині світу; характе­ризувати суть оптичних явищ: поширення світла в різних середови­щах, розсіювання й поглинання світла, інтерференцію й дифракцію світлових хвиль, поляризацію й дисперсію світла; пояснити принцип дії квантових генераторів світла, квантово-хвильову природу світла; порівняти енергію, масу, імпульс фотона з відповідними характерис­тиками одного з макротіл;

здатний(а) спостерігати оптичні явища в атмосфері, пояснюючи їхню суть; користуватися оптичними приладами, дотримуватися правил їхньої експлуатації; оцінити історичний характер становлення знань про природу світла; робити висновок про корпускулярно-хвильову природу світла;

може розв’язувати задачі на розрахунок маси, енергії та імпульсу фотона, застосовуючи формулу Планка та рівняння Ейнштейна для фотоефекту.

 

12

Розділ 5. АТОМНА ТА ЯДЕРНА ФІЗИКА

Історія вивчення атома. Ядерна модель атома. Квантові постулати Н. Бора. Випромінювання та поглинання світла атомами. Атомні й молекулярні спектри. Спектральний аналіз та його застосування. Рентгенівське випромінювання.

Атомне ядро. Протонно-нейтронна модель атомного ядра. Нуклони. Ядерні сили та їхні особливості. Стійкість ядер. Фізичні основи ядерної енергетики. Енергія зв’язку атомного ядра. Способи вивільнення ядерної енергії: синтез легких і поділ важких ядер. Ланцюгова реакція поділу ядер Урану. Ядерна енергетика та екологія. Радіоактивність. Види радіоактивного випромінюван­ня. Період піврозпаду. Отримання й застосування ра діо нуклідів. Дозиметрія. Дози випромінювання. Радіоактивний захист людини. Елементарні частинки. Загальна характеристика елементарних частинок. Класифікація елементарних частинок. Кварки. Космічне випромінювання.

 

Лабораторна робота 6. Спостереження неперервного й лінійчатого спектрів речовини.

 

Демонстрації

1.Модель досліду Резерфорда.

2.Будова й дія лічильника йонізуючих частинок.

3.Фотографії треків частинок.

Учень (учениця):

—  називає основні етапи розвитку ядерної фізики та її творців, загальні параметри атомних електростанцій України;

наводить приклади застосування радіоактивних ізотопів у виробництві та в інших науках;

 

ФІЗИЧНИЙ ПРАКТИКУМ

5

1. Визначення енергії зарядженого конденсатора.

2. Дослідження електричних кіл.

3. Визначення довжини світлової хвилі.

4. Визначення прискорення вільного падіння за допомогою маят­ника.

5. Вивчення будови дозиметра й складання радіологічної карти місцевості.

6. Вивчення треків заряджених частинок за готовими фотографі­ями.

 

 
 
 

Великие тайны планеты

  
 
Логін
Пароль
 
Матеріали, що розміщені на даному сайті є інтелектуальною власністю

МЕТА - Украина. Рейтинг сайтов